YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
 • Arşiv Düzen Denetim Hizmetleri
 • Danışmanlık Muhasebe Mali Müşavirlik
 • Vergi Mevzuatı Birikim Tecrübe

7326 sayılı Vergi Affı Kanunundan Yararlanılarak KDV Artırımı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Bundan böyle “Borç/Vergi Af Kanunu” veya “Kanun” olarak anılacaktır) 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Öte yandan konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)” de 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Kanunun geçerlik tarihi yukarıda belirtilen yayım tarihidir.

Aşağıda, kapsam bölümünde belirtilen konu ile sınırlı olarak, açıklamalar yapılacaktır.

1- KAPSAM

Bültenin konusu Vergi Affı Kanuna uygun olarak katma değer vergisi artırımında bulunulmasıdır.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI

Mükellefler belirtilen şartlar dahilinde, KDV beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilen beyannameler dahil) yer alan hesaplanan KDV tutarını artırarak beyan ettikleri takdirde, artırımda bulundukları bu dönemler için bu tür vergi incelemesine ve tarhiyata tabi olmayacaklardır. Ancak, “sonraki döneme devreden KDV” veya “ihraç kaydıyla yapılan işlemlerden kaynaklanan terkin veya iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade” tutarları için inceleme ve tarhiyat yapılabilir. Bu işlemlerin veya tutarların artırımda bulunulan yıllardan gelmiş olması sonucu değiştirmez. Yalnız, bu devren gelen KDV için artırımda bulunulan yıl için tarhiyat yapılmaz.

İlgili dönemler için daha önce matrah beyan edilmemiş (zarar veya istisnaların uygulanması nedeniyle) ise, asgari tutarda matrah beyan ederek bu olanaktan yaralanmaları mümkündür. KDV Matrah artırımı ve uygulaması aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

KDV artırımı, aşağıdaki oranların o yıllar için KDV beyannamesi ile beyan edilen yıllık toplam “Hesaplanan KDV” tutarına uygulanması ile bulunur. Tecil terkin kapsamında işlemi bulunanlarda, tecil edilen KDV vergi artırımın esas alınan yıllık “Hesaplanan KDV” hesabından tenzil edilir.

İlgili yılda eksik beyanname vermekle birlikte, eksik beyanname sayısı 3’ten fazla değilse, 3 aylık Beyanname verenlerde ise eksik beyanname 1’den fazla değilse; artırım oranının uygulanacağı yıllık toplam “Hesaplanan KDV” tutarı, verilmiş KDV beyannamelerindeki hesaplanan KDV ortalaması bir yıla iblağ edilerek hesaplanır.

 TABLO 1: KDV ARTIRIMI – EN AZ ÜÇ DÖNEME (3 AYLIK BEYANDA EN AZ BİR DÖNEME) İLİŞKİN KDV BEYANNAMESİ VERİLMİŞ İSE
 YILLAR VERGİYE ESAS TUTAR ÖDENECEK VERGİ
 - 2016 YILI İlgili Yıla İlişkin Beyan Edilen Toplam Hesaplanan KDV Tutarı* %3
 - 2017 YILI İlgili Yıla İlişkin Beyan Edilen Toplam Hesaplanan KDV Tutarı* %3
 - 2018 YILI İlgili Yıla İlişkin Beyan Edilen Toplam Hesaplanan KDV Tutarı* %2,5
 - 2019 YILI İlgili Yıla İlişkin Beyan Edilen Toplam Hesaplanan KDV Tutarı* %2
 - 2020 YILI İlgili Yıla İlişkin Beyan Edilen Toplam Hesaplanan KDV Tutarı* %2


*İlgili yılda eksik beyanname varsa ve fakat en az 3 beyanname verilmiş (3 aylık beyanname verenlerde en az 1 beyanname verilmiş) ise; verilmiş beyannamelerdeki hesaplanan KDV tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek bulunan Hesaplanan KDV tutarı ödenecek verginin tespitinde esas alınacaktır.

Ancak;

 •  İlgili yılda eksik beyanname sayısı 3’ten fazla (3 aylık Beyanname verenlerde ise 1’den fazla) ise, veya

 •  İlgili yıllarda işlemlerin tamamının istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması ile tecil-terkin kapsamındaki işlemlerden oluşması halinde,yukarıdaki tabloda gösterilen artırıma esas matrahın hesabı yerine, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, ilgili yıl için artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahı dikkate alınacaktır.

Demek ki bu durumda olanların KDV artırımdan yararlanabilmeleri için, ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunmaları gerekecektir. Bu durumda bulunan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklık varsa, bunların ortaklarının tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunması şarttır. Ve bu şekilde dikkate alınan matraha %18 oranı uygulanarak KDV artırımına gidilecektir.

 TABLO 2: İLGİLİ YILDA 3’TEN (3 AYLIK BEYANNAME VERENLERDE 1’DEN) FAZLA EKSİK KDV BEYANNAMESİ VARSA (VEYA HİÇ BEYANNAME VERİLMEMİŞ İSE) VEYA İSTİSNA VEYA TECİLTERKİN NEDENİYLE HİÇ HESAPLANAN KDV YOKSA
 KDV ARTIRIMINA ESAS TUTAR UYGULANACAK ORAN
 İlgili Yıla İlişkin Bu Kanun Kapsamında Artırılan Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahı %18


Diğer Hususlar:

 •  KDV Artırım talebinin tüm yıl için olması gerektiği (yıl içinde işe başlayan veya bırakanların durumu hariç) dikkate alınmalıdır.

 •  Af Kanunun yayınlandığı dönemden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.

 •  Artırımdan yararlanılarak ödenen KDV; ödenmesi gereken KDV’den indirilmez, iade konusu olmaz ve ayrıca gelir ve kurumlar vergisi matrahının hesabında gider veya maliyet olarak nazara alınmaz.

3- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İLGİLİ ORTAK HUSUSLAR
1. Başvuru Süresi

Matrah ve/veya vergi artırım başvurusunun 31.08.2021 tarihine kadar vergi dairesine yapılması gerekir.

2. Artırılan Vergi Tutarların Ödemesi

Yukarıda şekilde ödenmesi gereken tutar hesaplandıktan sonra, bu tutarların peşin veya taksitler halinde ödenmesi imkanı da getirilmiştir.

Peşin ödenmesi (tamamının ilk taksit süresi içinde) ödenmesi durumunda, bu şekilde hesaplanan vergiden %10 indirim yapılır.

Ancak, bu tutarların taksitler halinde ödenmesi durumunda, bu şekilde hesaplanacak borç tutarı taksit sayısına göre bir katsayı ile çarpılarak artırımlı olarak ödenmesi gerekir. Katsayı ile çarpılarak artırılan bu tutarlar taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönmeler halinde ve azami 6 eşit taksitler halinde ödenir. Taksit sayısı ve taksit sayısına ilişkin uygulanması gereken katsayılar aşağıdaki gibidir.

 TABLO 3: HESAPLANAN VERGİLERİN ÖDEME TAKSİT SAYISI VE TAKSİTLİ ÖDEMEDE ÖDENECEK FAİZ ORANI
 TAKSİT SAYISI ARTIRIM SONUCU HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENECEK KISMI TAKSİTLİ ÖDENECEK VERGİYE UYGULANACAK ARTIRIM KATSAYISI
 -TEK TAKSİTTE ÖDEME %90’ı -
 -EN FAZLA 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDEME Tamamı 1,09Yapılandırılan borç tutarlarının peşin veya ilk taksitinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerin de takip eden ikişer ay aralıklarla ödenmesi gerekir.

Vergi borçları için kredi kartıyla ödeme imkanı da tanınmıştır. Öte yandan, vergi iade alacakları bulunan mükellefler, yapılandırılan borçlarını mahsuben de ödeyebilirler. Aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır:

 Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz.

 •  Matrah artırımında bulunulması, Vergi usul Kanununa göre defter belge ibraz ile ilgili yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

 •  Matrah veya vergi artırımında bulunulmuş olması, Af Kanunun yayınlandığı yıllardan önce başlanılmış vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilmesine engel değildir. Ancak, daha önce başlamış olan bu inceleme ve takdir işlemlerinin, terkin ve iade işlemleri hariç, 2 Ağustos 2021tarihine kadar sonuçlandırılması gerekir, aksi halde devam edilmez. Bu süre içinde sonuçlandırılan (yani inceleme raporu veya takdir komisyonu kararları vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilen) işlemler üzerine tarhiyat varsa, bu işlemlerin sonuçlanmasından önce yapılan matrah ve vergi artırımları ile birlikte değerlendirilir.

 •  Matrah ve vergi artırımı nedeniyle verilen beyannameler için damga vergisi ödenmez.

 •  Matrah ve vergi artırımı yapılan dönemlere ilişkin olarak, kanuni süresinde verilmediğinden bahisle usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

 •  Vergi Usul Kanunun 359/b fıkrasındaki suçu işlediği sabit olanlar (defter, kayıt ve belgeleri yok edenler vs.) matrah/vergi artırımından yararlanamazlar

  .

DUYURULAR VE BÜLTENLER

19

May

May

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim (ihracat ve üretim faaliyetleri için)

Daha Fazla Bilgi

05

May

May

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

İsteğe bağlı KDV tam tevkifatı _ İmal edilen malın doğrudan ihracında KDV iade yöntemi seçeneği

Daha Fazla Bilgi

01

May

May

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Demir-çelik külçe ve ürün tesliminde KDV kısmi tevkifatı

Daha Fazla Bilgi

22

Nis

Nis

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Menkul satış sözleşme bedellerinin TL cinsinden ödenmesi zorunluluğu

Daha Fazla Bilgi

Haber Bülteni

Haber Bültenine katılmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğa E-Posta adresinizi girip gönder butonuna basınız.

GÖNDER
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım